چرا باید عضو انجمن شویم؟

بهترین راه صیانت از حقوق یک دریانورد، پیوستن به اتحادیه هایی است که با حمایت فدراسیون جهانی حمل و نقل (ITF) بطور قانونی در کشور خود فعالیت می کنند. این اتحادیه ها که با عنوان انجمن های صنفی و تشکل های مردم نهاد فعالیت دارند، نقش مهمی در ارتقابخشی سطح دانش و کارآیی دریانوردان و حمایت حقوقی و شغلی آنان ایفا می نمایند. دریانوردان افرادی جسور و قوی هستند و با پیوستن به اتحادیه های دریانوردی همبستگی و انسجام بیشتری خواهند داشت ."اتحادیه ها شما را قوی تر میکنند" اتحادیه ها نقش مهمی در ارتقا دانش دریانورد در مورد شرایط کاری و حقوق کارگری داشته و در موقع لزوم به صیانت از آن میپردازند. اتحادیه ها به نمایندگی از دریانورد با تنظیم قراردادهای پیمان جمعی با شرکت های کشتیرانی کمک بزرگی در بهبود شرایط کاری و معیشتی آن خواهد داشت. شما هم با اتحادیه خود همگام و همراه باشید تا با همبستگی بیشتر در ارتقا و بهبود شرایط کاری سهیم باشید.

imm-syndicate