27 فروردین، 1403
بیلان مالی
بیلان مالی انجمن دریانوردان سال 1402
بیلان مالی انجمن دریانوردان سال 1402
بیشتر
21 بهمن، 1402
بیلان مالی
مجموع هزینه ها و درآمدهای سال 1402
مجموع هزینه ها و درآمدهای سال 1402 
بیشتر
05 اسفند، 1401
بیلان مالی
مجموع هزینه ها و درآمدهای سال 1400
مجموع هزینه ها و درآمدهای سال 1400 
بیشتر
05 اسفند، 1401
بیلان مالی
مجموع هزینه ها و درآمدهای سال 1401
مجموع هزینه ها و درآمدهای سال 1401
بیشتر
21 تیر، 1400
بیلان مالی
مجموع هزینه ها و درآمدهای سال 1399
مجموع هزینه ها و درآمدهای سال 1399
بیشتر
21 تیر، 1400
بیلان مالی
مجموع کمک ها و هزینه های صندوق حمایتی سال 1399
مجموع کمک ها و هزینه های صندوق حمایتی سال 1399  
بیشتر
06 فروردین، 1399
بیلان مالی
گزارش مالی 6 ماه دوم سال 1398
گزارش مالی شش ماهه ی دوم سال 1398
بیشتر
01 مهر، 1398
بیلان مالی
گزارش مالی 6 ماه اول سال 1398
گزارش مالی شش ماهه ی اول سال 1398
بیشتر
01 اسفند، 1397
بیلان مالی
گزارش مالی سال 97 انجمن از 7/1 تا 11/30
گزارش مالی شش ماهه ی دوم سال 1397
بیشتر